Warunki gwarancji na drzwi wewnętrzne

 1. Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi S.A z siedzibą w Kościerzynie przy  ul. Małej Kolejowej 4, 83-400 Kościerzyna (KRS 0000334184), zwana dalej „Producentem”, udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na drzwi wewnątrzlokalowe wykończone przez Producenta ostatecznymi powłokami malarskimi (zwane dalej „Produktem”) i montowane zgodnie z załączoną „Instrukcją montażu drzwi wewnątrzlokalowych” przez Sprzedawcę, Autoryzowane Grupy Montażowe lub samodzielnie przez Klienta. Co do  zasady drzwi  wewnątrzlokalowe  są  wykończone  ostatecznymi  powłokami  malarskimi  przez  Producenta, drzwi
  niewykończone przez Producenta ostatecznymi powłokami malarskimi nie są objęte gwarancją, o czym Klient jest informowany przy sprzedaży.
 2. Przez „Sprzedawcę”  należy  rozumieć  każdą  osobę  fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną  nieposiadającą osobowości prawnej, której  przepisy przyznają zdolność prawną, która nabywa od Producenta  Produkty  celem ich dalszej odsprzedaży.
 3. Przez „Autoryzowane Grupy Montażowe” należy rozumieć Sprzedawcę lub inny wyznaczony przez Sprzedawcę podmiot, który dokonuje montażu Produktu.
 4. Przez „Klienta” należy rozumieć każdy  podmiot, który nabywa Produkt od Sprzedawcy w celach  niezwiązanych  z prowadzoną działalnością gospodarczą. Klient jest uprawnionym z gwarancji.
 5. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży Produktu wskazanej na wystawionym przez Sprzedawcę paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.
 6. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Uprawnienia Klienta:
  • Klient  może  zgłaszać  ujawnione  wady  Produktu  u  Sprzedawcy,  który  sprzedał  Produkt  lub  w  siedzibie  Producenta przedstawiając paragon fiskalny lub fakturę VAT wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną,
  • dokumenty  niezbędne  do  skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji to Karta Gwarancyjna z paragonem fiskalnym lub z fakturą VAT,
  • gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza  uprawnień Klienta (kupującego)  wynikających z przepisów o rękojmi rzeczy sprzedanej.
 8. W  przypadku  ujawnienia  się  wady  Produktu  w  okresie  gwarancji  i  zgłoszenia  tej  wady  w  okresie  gwarancji  Producent zobowiązuje się do:
  • nieodpłatnej naprawy Produktu wadliwego albo nieodpłatnej wymiany Produktu wadliwego na nowy wolny od wad, jeśli ujawniły się wady, których w ocenie Producenta nie można usunąć poprzez naprawę,
  • dokonania naprawy Produktu wadliwego albo wymiany na nowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 90 dni od otrzymania zgłoszenia wady przez Klienta, a w szczególnych przypadkach (np. technologia produkcji, stopień uszkodzenia lub skomplikowania naprawy lub wykonania nowego Produktu) nie później niż w terminie 120 dni. Decyzję o naprawie lub wymianie podejmuje Producent po dokonaniu oględzin Produktu u Klienta, u Sprzedawcy lub u Producenta,
  • za zgodą Klienta Producent zamiast nieodpłatnej naprawy Produktu wadliwego albo nieodpłatnej wymiany Produktu na nowy wolny od wad może obniżyć cenę wadliwego Produktu poprzez korektę faktury wystawionej na rzecz Sprzedawcy za ten Produkt, a następnie Sprzedawca wypłaca Klientowi tak powstałą różnicę w cenie.
 9. Gwarancją nie są objęte:
  • mechaniczne  uszkodzenia  oraz  wady  powstałe  wskutek  nieprzestrzegania  zasad  należytej  staranności  transportu, przechowywania, konserwacji i używania Produktu,
  • wady Produktu powstałe wskutek przechowywania lub użytkowania w środowisku  o względnej  wilgotności powietrza niemieszczącej się w zakresie od 35% do 60%,
  • wady Produktu powstałe wskutek użytkowania niewłaściwego i sprzecznego z przeznaczeniem Produktu lub niedbałości Klienta,
  • Produkty zamontowane niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcjami montażu lub zamontowane przez inne podmioty niż Sprzedawcę, Autoryzowane Grupy Montażowe lub przez Klienta,
  • przebarwienia i różnice w odcieniach ramiaków i płycin Produktów wynikające z naturalnych właściwości drewna (np. różnice  między  bielem  a twardzielą,  przekrojem promieniowym i stycznym)  oraz  naturalne  zmiany  barwy  spowodowane upływem czasu,
  • struktura drewna wzdłuż rocznych przyrostów objawiających się jako nieznaczne nierówności między drewnem późnym a wczesnym (podniesione usłojenie),
  • Produkty  posiadające  zmiany  konstrukcyjne  dokonane  przez  inne  podmioty  niż  Producenta,  Sprzedawcę  lub Autoryzowane Grupy Montażowe,
  • braki ilościowe elementów i akcesoriów Produktu widoczne i zaakceptowane przez Klienta przy sprzedaży towaru,
  • Produkty niepełnowartościowe, których cena została obniżona względem Produktu pełnowartościowego,
  • uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, niezależnych od Producenta i warunków eksploatacji (powódź, pożar, włamanie, burza itp.),
  • Produkty bez ważnej Karty Gwarancyjnej.
 10. Producent nie wystawia kopii Kart Gwarancyjnych.
 11. W sprawach nie uregulowanych warunkami gwarancji, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pobierz kartę gwarancyjną na drzwi wewnętrzne Ronkowski (PDF)

 
 
wykonane przez: derwi.pl
wyślij